BIOTECHNOLOGIA – STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

Al. 29 Listopada 54
31- 425 Kraków
tel.: + 48 12  662 52 99

biot@ar.krakow.pl

Kierownik Biotechnologii –  Studiów Międzywydziałowych Prof. dr hab. Wiesław Barabasz

INFORMACJE NA TEMAT I ROKU ORAZ INAUGURACJI ZNAJDUJA SIE W AKTUALNOSCIACH

 

kapital ludki unia europejska

STUDIOWANIE NA BIOTECHNOLOGII UR

TO JEST WŁAŚNIE TO !!!

Biotechnologia to ważna i nowoczesna gałąź nauki i przemysłu, która łączy różne dyscypliny naukowe takie jak: genetykę, biologię, inżynierię genetyczną, mikrobiologię, medycynę, immunologię, biochemię, informatykę i inne. Biotechnologia szeroko wkroczyła w nasze codzienne życie dostarczając nowych wartościowych produktów. Metody biotechnologiczne stosuje się w medycynie, ochronie środowiska naturalnego, rolnictwie, jak również w wielu gałęziach przemysłu. Rozwój biotechnologii wymaga kształcenia specjalistów, o wysokich kwalifikacjach.

Na Biotechnologii kształci się corocznie 75 studentów. Studia realizowane są w systemie stacjonarnym dwustopniowym.

Od roku akademickiego 2006/2007 studia realizowane są w systemie stacjonarnym – dwustopniowym. Są to studia: inżynierskie (I stopień) trwające 3,5 roku (7 semestrów) oraz  magisterskie (II stopień) trwające 1,5 roku (3 semestry). Absolwenci otrzymują tytuł inżyniera (I stopień) bądź magistra inżyniera (II stopień) biotechnologii o specjalności biotechnologia stosowana.

STUDIA I STOPNIA

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku biotechnologia jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczno-chemiczną oraz znajomością podstaw technologii w pracy zawodowej, a także samodzielnego pogłębiania wiedzy i publicznego jej prezentowania. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę ze szczegółowych dyscyplin składających się na biotechnologię, w szczególności: mikrobiologii, biologii komórki, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, genetyki, biofizyki, biochemii, anatomii i fizjologii roślin i zwierząt, podstaw inżynierii bioprocesowej, enzymologii, podstaw biotechnologii przemysłowej, hodowli tkankowych, cytogenetyki, prawa i etyki.

Osoba legitymująca się dyplomem inżyniera biotechnologii ma możliwość podjęcia pracy zawodowej w różnego rodzaju laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny jako przedmiot badań, analityki, kontroli i diagnostyki. Absolwenci mogą również podejmować pracę zawodową w różnych działach produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, w ochronie zdrowia i środowiska naturalnego. Absolwenci pierwszego stopnia posiadają niezbędną wiedzę oraz są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Biotechnologia stosowana obejmują: przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe, przedmioty kierunkowe, przedmioty kierunkowe do wyboru.

Studenci, oprócz programu podstawowego, mają także możliwość wyboru szerokiej gamy przedmiotów (między innymi: podstaw produkcji żywności, immunologii, cytogenetyki, biochemii zwierząt, mechanizmów regulacji ekspresji genów, rozrodu zwierząt, embriologii i rozmnażania roślin, technologii enzymów, kultur zwierzęcych in vitro i inne) poszerzających ich wiedzę w różnych dziedzinach nauk przyrodniczych.

Rekrutacja na kierunek biotechnologia stosowana odbywa się poprzez konkurs świadectw dojrzałości, biologia (poziom rozszerzony) i 1 przedmiot (poziom podstawowy lub rozszerzony) do wyboru spośród chemii lub matematyki. Limit osób na studiach I stopnia na tej specjalności wynosi 75 osób.

Program studiów I stopnia obejmuje 210 punktów ECTS w toku 7 semestralnych studiów, rozłożonych stosunkowo równomiernie, po ok. 30 punktów na semestr.

W roku akademickim 2010/2011, dla I roku studiów stacjonarnych oferowano bezpłatne, wolontarystyczne zajęcia wyrównawcze z fizyki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Studentom proponowane są wszystkie, właściwe uczelni akademickiej, formy kształcenia. Studia na kierunku Biotechnologia to nie tylko wykłady, ale przede wszystkim ćwiczenia, na których studenci mają możliwość praktycznego opanowania wiedzy i zapoznania się z najnowszą aparaturą i sprzętem laboratoryjnym. Studenci samodzielnie wykonują m.in.: izolację i amplifikację DNA, oczyszczanie i elektroforezę białek, transformację bakterii i roślin, analizy mikrobiologiczne. Uczestniczą również w eksperymentach i badaniach naukowych prowadzonych w katedrach i zakładach Uniwersytetu Rolniczego. Dużym atutem zajęć dla studentów Biotechnologii są profesjonalnie wyposażone laboratoria oraz nowoczesna aparatura badawcza. W trakcie studiów I stopnia studenci odbywają 4 - tygodniową praktykę zawodową w różnych firmach o profilu biotechnologicznym, medycznym, rolniczym, farmaceutycznym, a także w wielu zakładach przemysłowych produkujących żywność.

Oferta edukacyjna dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierowana jest do tych osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi wzbogaconymi o treści inżynierskie, które posiadają świadectwo dojrzałości.

W czasie studiów studenci odbywają 4 tygodniową praktykę zawodową w różnych zakładach pracy o profilu biotechnologicznym, medycznym, rolniczym, farmaceutycznym a także w wielu zakładach przemysłowych produkujących żywność, gdzie mają możliwość zapoznać się z praktycznym wykorzystaniem wiedzy z tej dziedziny.

STUDIA II STOPNIA – BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Biotechnologia stosowana trwają 3 semestry i pozwalają na uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera. Rekrutacja na specjalność biotechnologia stosowana odbywa się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich a także pisemnego egzaminu testowego z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku biotechnologia. Limit osób na studiach II stopnia na tej specjalności wynosi 45 osób.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Biotechnologia stosowana obejmują: grupę treści podstawowych, grupę treści kierunkowych, przedmioty specjalnościowe oraz przedmioty do wyboru.

Studenci Biotechnologii stosowanej mają także możliwość wyboru przedmiotów prowadzonych w języku angielskim. Przedmioty te realizowane są ze względu na internacjonalizację studentów, wymianę międzynarodową oraz prośby studentów planujących wyjazdy do uczelni zagranicznych w ramach programów Erasmus i Leonardo da Vinci.

W trakcie studiów II stopnia studenci odbywają 4 tygodniową praktykę dyplomową w Katedrach na terenie Uczelni, w której wykonywana jest praca magisterska lub po uzgodnieniu z opiekunem pracy w poleconej Instytucji.

Program zajęć na tej specjalności obejmuje 90 punktów ECTS w toku 3 semestralnych studiów, rozłożonych stosunkowo równomiernie, po ok. 30 punktów na semestr. Studia cechują się wysokim udziałem godzin przedmiotów kierunkowych i zorientowane są na doskonalenie wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności nabytych przez inżynierów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku Biotechnologia.

Studenci studiów II stopnia na kierunku Biotechnologia stosowana w celu poszerzenia swoich zainteresowań mogą działać w Kole Naukowym Biotechnologów „Helisa”. Członkowie Koła biorą udział w obozach naukowych, dofinansowywanych z funduszy uczelnianych. Oprócz tego studenci w ramach działalności Koła przedstawiają ważne wydarzenia naukowe opierając się na najnowszych publikacjach z dziedziny biotechnologii. Ponadto przygotowują seminaria, zwiedzają placówki naukowe, firmy biotechnologiczne oraz laboratoria.

Interesującą formą kształcenia są także wyjazdy studyjne, do znanych ośrodków naukowych i firm biotechnologicznych. Dotychczas studenci odwiedzili m.in.: pracownie biotechnologiczne SGGW, Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt w Jastrzębcu, Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach oraz Instytutu Energii Atomowej w Świerku. Wyjazdy te są dobrą okazją do nawiązania kontaktów i poznania przyszłych pracodawców.

Osoba legitymująca się dyplomem mgr inż. Biotechnologii o specjalności biotechnologia stosowana ma możliwość podjęcia pracy zawodowej w różnego rodzaju laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny jako przedmiot badań, analityki, kontroli i diagnostyki. Absolwenci tej specjalności mogą również podejmować pracę zawodową w różnych działach produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, w ochronie zdrowia i środowiska naturalnego. Osoby kończące tę specjalność są szczególnie dobrze przygotowane, aby podjąć pracę nie tylko w jednostkach na terenie całego kraju, ale także podjąć studia doktoranckie oraz pracę w instytutach oraz laboratoriach zagranicą. Absolwenci posiadają także zdolność organizacji procesów produkcyjnych i prowadzenia rozliczeń finansowych.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Biotechnologia stosowana, posiada wiedzę ogólną z zakresu biotechnologii, a w szczególności z zakresu metod wykorzystywanych w szeroko pojętej biotechnologii roślin, zwierząt, żywności, medycynie ludzkiej i weterynaryjnej, ochronie środowiska. Nabył również umiejętności posługiwania się metodami biotechnologicznymi (analiza, diagnostyka, techniki biomolekularne) w takich dziedzinach jak hodowla roślin i zwierząt, produkcja żywności i pasz, ochrona środowiska, ochrona zdrowia ludzi i zwierząt.

Absolwenci po ukończeniu biotechnologii stosowanej są bardzo dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na studiach III stopnia (studia doktoranckie) na uczelniach krajowych i zagranicznych. Posługują się biegle fachowym językiem angielskim

Oferta edukacyjna na specjalności Biotechnologia stosowana skierowana jest do osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi wzbogaconymi o treści inżynierskie, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów stacjonarnych I lub II stopnia oraz jednolitych magisterskich po kierunkach biologicznych.

STUDIA II STOPNIA – ANALITYKA BIOTECHNOLOGICZNA

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Analityka biotechnologiczna trwają 3 semestry i pozwalają na uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera. Rekrutacja na specjalność analityka biotechnologiczna odbywa się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich a także pisemnego egzaminu testowego z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku biotechnologia. Limit osób na studiach II stopnia na tej specjalności wynosi 30 osób.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku analityka biotechnologiczna obejmują: grupę treści podstawowych, grupę treści kierunkowych, przedmioty specjalnościowe oraz przedmioty do wyboru.

Studenci Analityki biotechnologicznej mają także możliwość wyboru przedmiotów prowadzonych w języku angielskim. Przedmioty te realizowane są ze względu na internacjonalizację studentów, wymianę międzynarodową oraz prośby studentów planujących wyjazdy do uczelni zagranicznych w ramach programów Erasmus i Leonardo da Vinci. Przedmioty do wyboru prowadzone w języku angielskim to m.in: Basic scientific nomenclature in biochemistry, physiology and endocrinology, Antioxidative properties of plants.

W trakcie studiów II stopnia studenci odbywają 4 tygodniową praktykę dyplomową w Katedrach na terenie Uczelni, w której wykonywana jest praca magisterska lub po uzgodnieniu z opiekunem pracy w poleconej Instytucji.

Program zajęć na tej specjalności obejmuje 90 punktów ECTS w toku 3 semestralnych studiów, rozłożonych stosunkowo równomiernie, po ok. 30 punktów na semestr. Studia cechują się wysokim udziałem godzin przedmiotów kierunkowych i zorientowane są na doskonalenie wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności nabytych przez inżynierów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku Biotechnologia.

Studenci studiów II stopnia na kierunku Analityka biotechnologiczna w celu poszerzenia swoich zainteresowań mogą działać w Kole Naukowym Biotechnologów „Helisa”. Członkowie Koła biorą udział w obozach naukowych, dofinansowywanych z funduszy uczelnianych. Oprócz tego studenci w ramach działalności Koła przedstawiają ważne wydarzenia naukowe opierając się na najnowszych publikacjach z dziedziny biotechnologii. Ponadto przygotowują seminaria, zwiedzają placówki naukowe, firmy biotechnologiczne oraz laboratoria.

Interesującą formą kształcenia są także wyjazdy studyjne, do znanych ośrodków naukowych i firm biotechnologicznych. Dotychczas studenci odwiedzili m.in.: pracownie biotechnologiczne SGGW, Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt w Jastrzębcu, Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach oraz Instytutu Energii Atomowej w Świerku. Wyjazdy te są dobrą okazją do nawiązania kontaktów i poznania przyszłych pracodawców

Osoba legitymująca się dyplomem mgr inż. Biotechnologii o specjalności Analityka biotechnologiczna ma możliwość podjęcia pracy zawodowej w różnego rodzaju laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny jako przedmiot badań, analityki, kontroli i diagnostyki. Absolwenci tej specjalności mogą również podejmować pracę zawodową w różnych działach produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, w ochronie zdrowia i środowiska naturalnego. Osoby kończące tę specjalność są szczególnie dobrze przygotowane, aby podjąć pracę nie tylko w jednostkach na terenie całego kraju, ale także podjąć studia doktoranckie oraz pracę w instytutach oraz laboratoriach zagranicą. Do największych atutów absolwentów kierunku analityka biotechnologiczna należy przede wszystkim posiadanie zdolności organizacji procesów produkcyjnych, oraz praktyczna znajomość nowoczesnych technik biotechnologicznych. Absolwent tej specjalności posiada również dużą wiedzę z zakresu wykorzystywanych w szeroko pojętej biotechnologii roślin, zwierząt, żywności, medycynie ludzkiej i weterynaryjnej, a także ochronie środowiska. Posiada także umiejętności posługiwania się metodami biotechnologicznymi (analiza, diagnostyka, techniki bimolekularne) w takich dziedzinach jak hodowla roślin i zwierząt, produkcja żywności i pasz, ochrona środowiska, ochrona zdrowia ludzi i zwierząt. Umiejętności absolwenta dotyczą również stosowania bardzo specjalistycznej, nowoczesnej aparatury badawczej. Interdyscyplinarne i wszechstronne wykształcenie umożliwia absolwentom specjalności Analityka biotechnologiczna współpracę ze specjalistami z innych dziedzin. Absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych oraz planowania i wykonywania prac badawczych z użyciem materiału biologicznego. Umiejętności absolwenta mogą być także wykorzystywane w przemyśle fermentacyjnym, spożywczym, paszowym, farmaceutycznym, biopreparatów oraz wykorzystującym inżynierię genetyczną. Absolwenci tej specjalności potrafią podjąć pracę na szczeblu wykonawczym lub kierowniczym, a także założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą w tym zakresie.

Oferta edukacyjna na specjalności Analityka biotechnologiczna stosowana skierowana jest do osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi wzbogaconymi o treści inżynierskie, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów stacjonarnych I lub II stopnia oraz jednolitych magisterskich po kierunkach: biotechnologicznych.

PROCES DYDAKTYCZNY

Proces dydaktyczny Biotechnologii – Studiów Międzywydziałowych realizuje kadra naukowo-dydaktyczna zatrudniona w 40 jednostkach należących do 7 Wydziałów Uniwersytetu Rolniczego. Niektóre zajęcia prowadzone są również przez pracowników Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Fizjologii Roślin PAN oraz Instytutu Zootechniki w Balicach. Łączna liczba nauczycieli akademickich wykładających na Biotechnologii liczy 133 osoby, w tym 69 pracowników samodzielnych. Specjalizują się oni w różnych dziedzinach biotechnologii, współpracują z wieloma ośrodkami naukowymi i zakładami przemysłowymi w kraju i za granicą (Anglia, Niemcy, Holandia, Francja, USA).

Studenci mają do dyspozycji bogate zaplecze laboratoryjne i liczne pracownie specjalistyczne (kultur in vitro, mikrobiologiczną, biochemiczną, genetyki molekularnej, cyto-embriologiczną) wyposażone w nowoczesną aparaturę. Mogą również korzystać z dwóch pracowni komputerowych z dostępem do internetu oraz z elektronicznych baz danych w Bibliotece Głównej.

Studenci Biotechnologii mają także możliwość wyboru na studiach I i II stopnia przedmiotów prowadzonych w języku angielskim. Przedmioty te realizowane są ze względu na internacjonalizację studentów, wymianę międzynarodową oraz prośby studentów planujących wyjazdy do uczelni zagranicznych w ramach programów Erasmus i Leonardo da Vinci. Przedmioty do wyboru prowadzone w języku angielskim to m.in: Food fermentations, Basic scientific nomenclature in biochemistry, physiology and endocrinology, Antioxidative properties of plants.

Przy tworzeniu programów bardzo dużą wagę zwraca się na wysoki poziom nauczania przedmiotów podstawowych oraz specjalizacyjnych, a także na zdobywanie praktycznych umiejętności posługiwania się nowoczesną aparaturą i opanowanie różnych metod i technik biotechnologicznych. Bogata jest także oferta przedmiotów do wyboru, pozwalająca pogłębiać wiedzę z interesujących dla studentów dziedzin. Proces doskonalenia programów dydaktycznych trwa cały czas, modyfikowane są treści wykładów o bieżące osiągnięcia naukowe z zakresu genetyki molekularnej, genomiki, proteomiki, transgeniki a także innych dziedzin związanych z burzliwie rozwijającą się biotechnologią. Władze biotechnologii wspierają finansowo dokształcanie młodych pracowników dydaktycznych na specjalistycznych kursach. Zapraszani są wybitni profesorowie z Polskich placówek i zagranicznych uczelni na seminaria oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Efekty dydaktyczne oceniane są poprzez ankietyzacje zajęć i ich analizę.

Warto także wspomnieć o Warsztatach Biotechnologicznych w Lanckoronie, Warsztatach dotyczących aktywnego poszukiwania pracy w branży biotechnologicznej, Festiwalu Nauki oraz licznych sesjach referatowych, konferencjach krajowych i międzynarodowych, w których czynnie uczestniczą studenci Biotechnologii. Głównym celem wyjazdów jest prezentacja osiągnięć naukowych studentów, realizujących tematykę biotechnologiczną w Katedrach i Zakładach naszej Uczelni, jak również w innych jednostkach naukowych Krakowa.

Interesującą formą kształcenia są także wyjazdy studyjne, do znanych ośrodków naukowych i firm biotechnologicznych. Dotychczas studenci odwiedzili m.in.: pracownie biotechnologiczne SGGW, Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt w Jastrzębcu, Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach oraz Instytutu Energii Atomowej w Świerku. Wyjazdy te są dobrą okazją do nawiązania kontaktów i poznania przyszłych pracodawców.

DZIAŁALNOŚC WYDZIAŁOWYCH KÓŁ NAUKOWYCH

Studenci biotechnologii w celu poszerzenia swoich zainteresowań, mogą działać w Kole Naukowym Biotechnologów „Helisa”, w ramach którego istnieją sekcje tematyczne m.in.: genetyki molekularnej, biochemii, mikrobiologii, kultur in vitro, technologii fermentacji, biotechnologii medycznej. Członkowie Koła biorą udział w obozach naukowych (Zawoja, Babiogórski Park Narodowy, Stare Kiejkuty nad jeziorem Wałpusza), dofinansowywanych z funduszy uczelnianych. Oprócz tego studenci w ramach działalności Koła przedstawiają ważne wydarzenia naukowe opierając się na najnowszych publikacjach z dziedziny biotechnologii. Ponadto przygotowują seminaria, zwiedzają placówki naukowe, firmy biotechnologiczne oraz laboratoria. Najaktywniejsi studenci otrzymują nagrody rzeczowe i pieniężne.

WSPÓŁPRACA I WYMIANA MIEDZYNARODOWA

Ważnym elementem kształcenia jest możliwość skorzystania z międzynarodowych programów „Socrates – Erasmus”, a także z programu krajowej wymiany studentów MOST UR. Studenci wyjeżdżają na jeden lub dwa semestry do renomowanych uczelni w Austrii, Norwegii, Belgii, Danii oraz Francji. W ciągu ostatnich trzech lat około 15 % studentów przebywało lub wciąż przebywa za granicą w ramach unijnych programów.

ŻYCIE STUDENCKIE

Studia biotechnologiczne to nie tylko nauka, ale także aktywny udział w takich imprezach uczelnianych jak: „Bal Beana”, „Bal Biotechnologa”, „Międzywydziałowy Turniej Artystyczny”. Oprócz tego studenci na terenie uczelni mogą korzystać z sali gimnastycznej, siłowni, basenu oraz uczestniczą w obozach sportowych. Coroczną imprezą, w której studenci chętnie biorą udział są „Juwenalia”, którym towarzyszy nie tylko szaleństwo i udział w imprezach kulturalno - sportowych, ale także udział w różnego rodzaju pokazach, przeglądach kapel studenckich oraz maratonach tanecznych.

OPINIE ABSOLWENTÓW:

Opinie absolwentów na temat odbytych studiów na Biotechnologii:

„Na biotechnologii żywności uczą przede wszystkim biochemii, czyli biochemii żywności, enzymologii żywności, toksykologii, analizy żywności. Jest kilka ciekawych przedmiotów związanych z żywieniem człowieka, czyli wszystko o prawidłowym żywieniu, wpływie różnych związków na organizm człowieka, itp. Sporo jak na tą specjalizację jest też przedmiotów związanych z biologią molekularną: transgenika, markery molekularne, genomika, transdukcja sygnałów. Oprócz tego różne technologie fermentacji, produkcja piwa, fermentacje w przemyśle mleczarskim. Zakres przedmiotów jest więc bardzo szeroki, na pewno nie jest nudno, chociaż w sesji bywa ciężko. Jako że większość przedmiotów powiązana jest z biochemią, a ćwiczenia odbywają się w laboratoriach biochemicznych, największe obycie w pracy laboratoryjnej mają osoby właśnie po tej specjalizacji”.

Absolwent

„Studiowałem na biotechnologii UR i bardzo mi się podobało. Dzięki tym studiom nauczyłem się samodzielności (a to jest najważniejsze). Mam paru znajomych na UJ i z tego co się orientuję, to tam biotechnologia ma profil biologii molekularnej. Większość absolwentów biotechnologii UJ zostaje naukowcami. Natomiast, jeżeli ktoś chce pracować (np. w browarach, stacji hodowli roślin), to lepiej wybrać UR”.

Kubak

„Jestem tegoroczną absolwentką biotechnologii na UR. Młodsze koleżanki i kolegów mogę zapewnić, że to był dobry wybór. W klasie maturalnej rozważałam czy wybrać UJ czy UR. Wiadomo, UJ większy prestiż, więcej teorii, ale wybrałam UR. Dlaczego? Ponieważ wiedzę teoretyczną mogę zdobywać i poszerzać samodzielnie. Wszyscy studenci mają taką samą możliwość korzystania z bibliotek i internetu. Mogę chodzić na interesujące mnie wykłady na UJ. UR dał mi możliwość zdobycia wiedzy praktycznej, którą trudno byłoby zdobyć w inny sposób. Mnóstwo laboratoriów i ćwiczeń wykonywanych „własnymi rękami” - oto atuty naszej uczelni. Dlatego tym spragnionym eksperymentów polecam UR”.

Absolwentka

 

Adres Sekretariatu Kierunku

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Biotechnologia - Studia Międzywydziałowe
al. 29 Listopada 54
31-425 Kraków
Parter, pokój nr 4
tel. 12 662 52 99
fax 12 662 52 99
biot@ar.krakow.pl

2012-04-18Innowacyjna energetyka Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w spotkaniu biznesowym – "Zainwestuj w innowacyjną energetykę odnawialną z MARR SA"...
więcej
więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Polityka cookies